Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

weeping
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
weeping
6112 f085 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 via0 0
6084 060b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via0 0

July 27 2017

weeping

July 19 2017

weeping
0639 8a45
Reposted fromnenya nenya viahavingdreams havingdreams

July 17 2017

July 14 2017

weeping
4380 d59d 500
Reposted fromchudazupa chudazupa viacreepy creepy
5248 472c 500
Reposted fromkimik kimik viahavingdreams havingdreams
weeping

July 12 2017

weeping

July 10 2015

weeping
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove

July 09 2015

weeping
8950 152a

July 07 2015

weeping
7578 805c 500
Reposted fromzembata zembata viaoldstuff oldstuff
weeping
2738 1ff0
Reposted fromthirdapril thirdapril viazembata zembata
weeping
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaeffodienssepulcrum effodienssepulcrum

July 05 2015

4321 4c7e 500

July 04 2015

weeping
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
3931 52fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via1901 1901

June 22 2015

weeping
5710 1c28 500
Frederick Sandys, Cień miłości, detal, 1867
Reposted fromrol rol viaapocomitonaco apocomitonaco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl